1. INFORMATIE AAN DE GEBRUIKER
TU EMPRESA, S.L., als gegevensbeheerder, deelt u mee dat, volgens de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (RGPD) en in de L.O. 3/2018, van 5 december, over gegevensbescherming en garantie van digitale rechten (LOPDGDD), zullen we uw gegevens behandelen zoals weergegeven in dit privacybeleid.
In dit privacybeleid beschrijven we hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen, met wie we ze delen, hoe we ze beschermen en uw keuzes met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens.
Dit beleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die door het bedrijf worden verzameld voor het leveren van zijn diensten. Als u de maatregelen in dit beleid accepteert, gaat u ermee akkoord dat we uw persoonlijke gegevens behandelen zoals gedefinieerd in dit beleid.
2. CONTACT
Bedrijfsnaam: CABIROART.COM
Commerciële naam: CABIROART.COM
CIF x4525873w
Adres: Av. del Sur, 1. 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla, Spanje
e-mail: cabiroart@gmail.com
3. BELANGRIJKE PRINCIPES
We hebben ons altijd ingezet om onze diensten met de hoogste kwaliteit te leveren, waaronder het veilig en transparant behandelen van uw gegevens. Onze principes zijn:
Wettigheid: we verzamelen uw persoonsgegevens alleen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden.
Gegevensminimalisatie: we beperken het verzamelen van persoonsgegevens tot wat strikt relevant en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
Doelbeperking: Wij verzamelen uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden en alleen volgens uw wensen.
Nauwkeurigheid: we zullen uw persoonlijke gegevens nauwkeurig en up-to-date houden.
Gegevensbeveiliging: we passen passende technische en organisatorische maatregelen toe die in verhouding staan ​​tot de risico's om ervoor te zorgen dat uw gegevens geen schade oplopen, zoals ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies of wijziging en enige andere vorm van ongeoorloofde behandeling.
Toegang en rectificatie: we hebben middelen voor u om toegang te krijgen tot uw gegevens of deze te corrigeren wanneer u dat nodig acht.
Bewaring: We bewaren uw persoonsgegevens op wettige en passende wijze en alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
Internationale doorgifte: wanneer het zo is dat uw gegevens buiten de EU/EER worden overgedragen, worden deze adequaat beschermd.
Derden: De toegang tot en doorgifte van persoonsgegevens aan derden gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en met de gepaste contractuele garanties.
Direct Marketing en cookies: Wij houden ons aan de geldende wetgeving omtrent reclame en cookies.
4. VERZAMELING EN VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
De soorten gegevens die kunnen worden opgevraagd en verwerkt zijn:
Identificatiegegevens.
We verzamelen ook automatisch gegevens over uw bezoek aan onze website zoals beschreven in het cookiebeleid.
Telkens wanneer we om uw persoonsgegevens vragen, zullen we u duidelijk informeren over welke persoonsgegevens we verzamelen en met welk doel. Over het algemeen verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Zorg voor informatie, diensten, producten, relevante informatie en nieuws in de sector.
Verzenden van mededelingen.
5. RECHTMATIGHEID
In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt op voorwaarde dat:
U heeft ons uw toestemming gegeven voor de verwerking. Uiteraard kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.
Door wettelijke verplichting.
Omdat er een legitiem belang is dat niet wordt ondermijnd door uw privacyrechten, zoals het verzenden van commerciële informatie door u te abonneren op onze nieuwsbrief of door klant te zijn.
Omdat het noodzakelijk is voor het leveren van een van onze diensten via een contractuele relatie tussen u en ons.
6. COMMUNICATIE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die verband houden met TU EMPRESA, S.L. voor het verlenen van de verschillende diensten als Behandelmanagers. Het bedrijf zal geen enkele opdracht geven, behalve door wettelijke verplichting.
7. UW RECHTEN
Met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen om:
Toegang tot uw persoonlijke gegevens en alle andere informatie vermeld in artikel 15.1 van de RGPD.
Corrigeer uw persoonlijke gegevens die onjuist of onvolledig zijn in overeenstemming met artikel 16 van de RGPD.
Verwijder uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 17 van de RGPD.
Beperk de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 18 van de RGPD.
Vraag de overdraagbaarheid van uw gegevens aan in overeenstemming met artikel 20 van de RGPD.
Verzet u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 van de RGPD.
Als u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, heeft u het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.
U kunt deze rechten uitoefenen door een gemotiveerde en geaccrediteerde mededeling te sturen naar uwemail@uwdomein.com
U hebt ook het recht om een ​​claim in te dienen bij de bevoegde controleautoriteit (www.aepd.es) als u van mening bent dat de behandeling niet in overeenstemming is met de huidige regelgeving.
8. JURIDISCHE INFORMATIE
De vereisten van dit Beleid vormen een aanvulling op, en vervangen niet, andere bestaande vereisten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, die hoe dan ook prevaleert.
Dit beleid wordt periodiek herzien en kan op elk moment door het bedrijf worden gewijzigd. Wanneer dit gebeurt, zullen we u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen en u vragen de meest recente versie van ons Beleid opnieuw te lezen en uw acceptatie te bevestigen.
Scroll naar top